Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

Strona główna

    Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej powstała w wyniku przekształcenia Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej, powołanego na Wydziale Sztuk Pięknych w roku 2008 z inicjatywy prof. zw. dr. hab. Dariusza Markowskiego i dr. hab. Sławomira A. Kamińskiego prof. UMK (posiadających wówczas stopnie doktora habilitowanego i magistra). Obszarem działalności naukowej pracowników i studentów Katedry są zagadnienia związane z badaniami i konserwacją sztuki nowoczesnej i współczesnej. Problematyka ta podejmowana była od samego początku w ramach Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej. Tematem prowadzonych badań była twórczość m. in.: Jacka Malczewskiego, Eugeniusza Eibischa, Wojciecha Gersona, Józefa Pankiewicza, Aleksandra Kobzdeja, Vlastimila Hofmana, Zbigniewa Litwina. Podejmowane były również prace konserwatorsko-restauratorskie obrazów malarstwa polskiego i europejskiego z końca XIX i XX wieku.
    W Katedrze prowadzone były badania nad budową, stanem zachowania i konserwacją dzieł takich artystów polskich, jak: Leon Wyczółkowski, Vlastimil Hofman, Jan Styka, Aleksander Kobzdej, Henryk Stażewski, Tadeusz Kantor, Józef Szajna, Piotr Potworowski, Władysław Hasior, Fryderyk Pautsch, Adam Marczyński, Bronisław Kierzkowski, Leopold Gotlieb. Opracowywana jest metodyka konserwatorska dzieł monochromatycznych, obrazów wielkoformatowych, obiektów wykonanych w technikach autorskich i mieszanych, z wykorzystaniem nietypowych materiałów, a także o specyficznym charakterze zniszczeń wynikającym z błędnej budowy technicznej. Analizowane są także rozszerzone formy dokumentacji stanu zachowania włącznie za skanowaniem 3D. W kręgu zainteresowań badawczych znajduje się m.in. opracowywanie sztywnych podobrazi pomocniczych i innych elementów konstrukcyjnych umożliwiających bezpieczne przechowywanie i ekspozycję obiektów przestrzennych. Wprowadzane są najnowsze metody badawcze procesów starzenia pigmentów, barwników syntetycznych, nowoczesnych spoiw i mediów. Specyfika i skomplikowanie budowy technicznej oraz różnorodność materiałów dzieł sztuki najnowszej implikuje interdyscyplinarne podejście i bliską współpracę konserwatorów różnych specjalności z pozostałych Katedr Wydziału Sztuk Pięknych.
    Studenci mają możliwość kształcenia się w Katedrze od IV roku studiów wraz z wyborem obiektu dyplomowego oraz tematyką pracy teoretycznej. Od II do III roku włącznie studenci przechodzą kurs kształcenia w ramach specjalności konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej, gdzie zapoznają się z metodyką konserwatorską i wykonują samodzielnie pierwsze prace konserwatorskie na obrazach oraz rzeźbach.
W KKRSNiW w ramach zajęć dyplomowych studenci samodzielnie wykonują całościową konserwację i restaurację wybranego obiektu wraz z dokumentacją badawczą i fotograficzną oraz przygotowują pracę teoretyczną. Tematyka związana jest ściśle z problematyką badawczo-konserwatorską sztuki nowoczesnej i współczesnej.
Jednym z głównych zadań naukowych Katedry jest opracowywanie metodyki prac konserwatorskich dla dzieł sztuki współczesnej z uwzględnieniem ich nietypowej budowy, badanie przydatności nowych materiałów i metod.
    W ramach realizowanego w latach 2008-2010 projektu Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego do Działania V – Rozwój Polskich Uczelni rozpoczęto przygotowania opracowania nowego programu nauczania - w tym cyklu wykładów związanych z konserwacją sztuki nowoczesnej, opublikowanych w języku polskim i angielskim.
    Dzięki projektowi biblioteka Katedry została wyposażona w najnowszą specjalistyczną literaturę obcojęzyczną, zakupiono również aparaturę do badań specjalistycznych dzieł sztuki. Obecnie Katedra dysponuje specjalistycznym sprzętem badawczym: przenośny XRF, FTIR-ATR, połyskomierz, kolorymetr, pH-metr elektroniczny, aparat fotograficzny Fuji Pro z zestawem filtrów do specjalistycznych zdjęć w IR i UV, mikroskop do wykonywania zdjęć VIS i UV. Aparatura pozwala na przeprowadzanie szczegółowych badań stanu zachowania i budowy, w tym ocenę autentyczności dzieł sztuki.
    W ramach dydaktyki, prowadzone są w katedrze również zajęcia w języku angielskim, pozwalające na kształcenie studentów zagranicznych. Katedra planuje w niedalekiej przyszłości prowadzić cykl warsztatów z konserwacji sztuki współczesnej dla dyplomowanych konserwatorów w celu podniesienia ich kwalifikacji w tym obszarze. Katedra współpracuje z wieloma muzeami oraz placówkami badawczymi zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.

 

Więcej informacji o historii  Katedry i obecnych działaniach mogą Państwo przeczytać w artykule "Nadszedł czas katedr" w Głosie Uczelni. 

Katedra Konserwacji-Restauracji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej